Farsta föreningsråd

Vi är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Vi samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.
 
Farsta gård ägs av ett av Stockholms stads bolag "Stadsholmen" och hyrs av Farsta föreningsråd så att de lokala föreningarna får tillgång till samlingslokaler.
Några föreningar har även kanslilokaler här.
 
Lokalerna hyrs även ut till andra verksamheter och privatpersoner. Välkomna!
 
Kontakt med kansliet Info@farstagard.se

Föreståndare Carina Nydén
tel 08 930 930


Styrelsen för Farsta föreningsråd

Ordförande
Terje Gunnarsson
terje.gunnarson@telia.com
070-3388817
 
Kassör
Bo Irsten

Vice Ordförande
Kristina Wallentin
 
Ledamöter

Eva Gustafson

Björn Mickelsson

Arne Fredholm

John-Pelle Pettersson


Carina Sundbäck

 


 

 
 

 

Ordinarie Revisorer
 
Hans Ravelius
070-560 12 81
 
Nils Thor
08-604 98 66

Suppleanter
 
Marie-Lousie Gudmundsson
070-6666100

Bror Lord
073-084 37 00                                                                                                   

 

                                                                   STADGARFÖR FARSTA FÖRENINGSGÅRD

                                                                   Antagna vid årsmötet den 23 mars 2015

                                                                                             §  1.

Farsta föreningsråd är opolitisk och religiöst obunden,vilken utgör en sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse och verka för ett mångsidigt och stimulerande kulturliv, samt söka samarbete med det lokala föreningslivet och andra organisationer inom sitt geografiska verksamhetsområde. Farsta föreningsråd skall verka för spridning av kultur, aktiviteter, anordna egna arrangemang i egen regi, stödja föreningarnas verksamhet bland barn och ungdom, samt stödja föreningar som vill anordna egna arrangemang. Främja föreningsmedverkan inom skola och i kommunal verksamhet, samt förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer föreningslivet till godo.

 

                                                                                            §  2

Medlemskap i Farsta föreningsråd erhålles efter skriftlig anmälan till Farsta föreningsråds styrelse. Vid medlemsansökan skall uppgifter lämnas om, föreningens / organisationens stadgar, uppgift om styrelse, medlemskap kan inlämnas när som helst under året, dock senast den 31 januari. Årsmötet eller medlemsmötet beslutar om medlemskap efter förslag från styrelsen.

 

                                                                                            §  3.

Medlemsorganisationer äger rätt att till Farsta föreningsråds ordinarie medlemsmöten utse två ombud samt ersättare för dessa. Uppgift om organisationens ombud och ersättare skall skriftligen vara styrelsen i Farsta föreningsråd tillhanda före den 31 januari, varje år.

 

                                                                                             §  4.

Medlemskap upphör för föreningsorganisation som ej insänt registreringsrapport eller varit representerad vid medlemsmöten eller årsmöten under en sammanhängande period av två år, eller betalt den av årsmötet bestämda medlemsavgift, efter en påminnelse.

 

                                                                                             §  5.

Närvarande ombud äger en röst. Rösträtt erhålles omedelbart efter styrelsens beslut om medlemskap. Vid möten äger enskild person rätt att närvara och har därvid yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt.

 

                                                                                              §  6

Medlemsmöten bör hållas två gånger per år, varav ett årsmöte. Kallelse till möten utsändes till medlemsorganisationernas ombud, senast 14 dagar innan mötet hålles.

 

                                                                                                                                  

                                                                                               §  7.

Farsta föreningsråds angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av tre eller högst nio ordinarie ledamöter. I styrelsen ska det finnas en ordförande, en kassör och en sekreterare.  Ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis.

 

                                                                                               §  8.

Farsta föreningsråds firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

                                                                                                                                  

                                                                                                §  9.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs två revisorer - samt två suppleanter. Revisorerna väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. Avgående revisor och suppleanter kan återväljas.

 

                                                                                                § 10.

Farsta föreningsråd räkenskaper skall föras kalenderårsvis. Bokslut skall vara verkställt senast den sista februari påföljande år. Räkenskaperna och tillhörande handlingar samt av styrelsen angiven verksamhetsberättelse jämte resultat – och balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna äger rätt att under verksamhetsåret granska Farsta föreningsråds räkenskaper och protokoll.

 

                                                                                                  § 11.

Farsta föreningsråds medel skall insättas i bank / plusgiro. Kassören är skyldig att vid ordinarie styrelse och medlemsmöten avlämna skriftlig rapport över Farsta föreningsråds ekonomiska ställning.

 

                                                                                                  § 12.

På årsmötet skall följande ärende förekomma.

 

       1.  Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande

       2.  Fråga om mötets behöriga utlysning

       3.            Anteckningar av närvarande och upprättande av röstlängd

       4.            Fastställande av dagordningen

       5.            Val av ordförande vid årsmötet                                  

       6.            Val av sekreterare vid årsmötet

       7.            Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet

       8.            Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

       9.            Revisionsberättelse

      10.           Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Förslag till budget för kommande år
 3. Val av ordförande på ett år
 4. Val av kassör på två år
 5. Val av styrelseledamöter
 6. Val av revisorer och suppleanter
 7. Val av valberedning
 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna
 9. Inval av nya medlemsföreningar
 10. Övriga ärende som av styrelse eller medlem förelagts årsmötet
 11. Motioner ställda till årsmötet
 12. Frågestund
 13. Avslutning  

                                                                  

 

                                                                                                  § 13.

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande, vilkas uppgift är att till nästkommande årsmöte föreslå Farsta föreningsråd dess förtroendemän. Valberedningen skall senast den sista februari skriftligen lämnat sitt förslag.

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                  § 14.

 

Val sker med öppen omröstning om inte sluten begärs. Valutgången bestäms genom enkel röstövervikt. Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begäres. Omröstning verkställs öppet såvida ej påyrkas att den ska ske slutet. Den mening för vilka de flesta rösterna avgivits blir Farsta föreningsråds beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

                                                                                                  § 15.

Farsta föreningsråds årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Höstmöte hålls normalt i november. Extra medlemsmöte hålls då styrelse eller revisorerna finner att omständigheterna därtill föranleder eller då minst en femtedel av Farsta föreningsråds medlemmar med uppgivet ändamål därom skriftligen till styrelsen så anhåller. Kallelse till mötet skall ske fjorton dagar före det möte, där det önskade ska behandlas.

 

                                                                                                   § 16 

Önska medlem att en viss fråga behandlas på Farsta föreningsråds möte ska skriftlig framställning därom göras till styrelsen senast en månad före det möte, när den önskas behandlad.

 

                                                                                                  § 17.

Förening kan genom Farsta föreningsråds beslut uteslutas ur Farsta föreningsråd om den skadar Farsta föreningsråd eller motarbetar dess intressen.

 

                                                                                                   §  18.

 

Farsta föreningsråd har rätt att neka bokningsförfrågan om det kan antas att detta kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts, har Farsta föreningsråd rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen.

Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.

 

                                                                                                     § 19.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelse, revisorer eller enskilda medlemmar. För ändring av Farsta föreningsråds stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. Dylikt förslag skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före det styrelsemöte, där det första gången behandlas. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet.

 

                                                                                                     § 20.

För upplösning av Farsta föreningsråd erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av på två på varandra följande ordinarie möten. Vid det senare av dessa skall på förslag av styrelsen jämväl bestämmas hur det skall förfaras med Farsta föreningsråds tillgångar.

 

 

Protokoll från årsmöte i Farsta Föreningsråd 2018-03-27

1.    Mötets öppnande

a.       Terje Gunnarsson önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2.    Fråga om mötets behöriga utlysning

a.       Mötet behörigen utlyst

 

3.    Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

a.       Deltagarlistan räknas till 29 deltagare och används som röstlängd.

 

4.    Fastställande av dagordningen

a.       Dagordningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

 

5.    Val av ordförande vid årsmötet 

a.       Till ordförande för mötet valdes Peter Öberg. Peter tackar för förtroendet.

                                        

6.    Val av sekreterare vid årsmötet

a.       Till sekreterare för mötet valdes Eva Gustafson.

 

7.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet

a.       Till justeringsmän valdes

                                                                i.       Björn Mickelsen, Liberalerna

                                                              ii.      Lars Bäck, Farsta konstförening

 

8.    Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

a.       Verksamhetsberättelsen gicks igenom av föreningsordförande Terje Gunnarsson punktvis.

b.      Bo Ihrsten gick igenom resultat och balansräkning.

 

9.    Revisionsberättelse

a.       Revisionsberättelsen läste upp av Hans Ravelius.

 

10.  Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning

a.       Verksamhetsberättelsen fastställdes av mötet.

b.      Balansräkningen fastställdes av mötet.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a.       Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Britta Gussander,och Ida Bengtsson  anmäler reservation och inkommer med

          en skrivelse

 

 1. Förslag till budget för kommande år

a.       Styrelsens budgetförslag godkändes av mötet.

b.      Synpunkt framkommer om att det ska framgå i budgetförslaget att sociala avgifter ingår i arvoden. Detta justeras i

         budgetförslaget.

 

 1. Val av ordförande på ett år

a.       Till ordförande på ett år valdes Terje Gunnarsson.

 

 1. Val av kassör på två år

a.       Bo Ihrsten kvarstår som kassör ytterligare ett år

 

 1. Val av styrelseledamöter

a.       Till styrelseledamöter omvaldes på två år

a.       Eva Gustafson, Farsta/Fagersjö socialdemokratiska stadsdelsförening

b.      Kristina Wallentin, Brf Strandskatan

b.      Kvarstående ledamöter, ett år kvar på mandatet

a.       Carina Sundbäck, Gubbängen/Hökarängens socialdemokratiska förening

b.      John Pelle Pettersson, Tallkrogen/Svedmyra socialdemokratiska förening

c.       Till styrelseledamöter nyvaldes för ett mandat på två år:

a.       Sten Edebäck, Farsta Moderaterna

b.      Anna C Kellerth, Hyresgäsföreningen

d.      Mötet föreslår Elfar Loftson, Tallkrogen/Svedmyra socialdemokratiska förening för till styrelseledamot för ett mandat på två

         år. Mötet godkänner förslaget.

 

 1. Val av revisorer och suppleanter

1.      Nils Thoor kvarstår som revisor på mandat ytterligare ett år

2.      Hans Ravelius omvaldes som revisor för ett mandat på två år

3.      Till revisorssuppleant omvaldes M-L Gudmundsson och Bror Lord för ett mandat på ett år.

 

 1. Val av valberedning

1.      Till valberedning valdes

1.      Peter Öberg                                           Sammankallande

2.      P-A Waern

3.      M-L Gudmundsson

 

 1. Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna

1.      35 000 kronor med tillägg för sociala avgifter att fördela i styrelsen

2.      2 000 kronor med tillägg för sociala avgifter för vardera revisor

 

 1. Inval av nya medlemsföreningar

1.      Ett antal föreningar har blivit intagna under året. Till protokollet biläggs en lista på vilka föreningar som ingår i Farsta

        föreningsråd och vilka av dessa som är nya.

2.      Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att under året välja in nya föreningar.

 

 1. Övriga ärende som av styrelse eller medlem förelagts årsmötet

1.      Inga övriga ärenden har inkommit.

 

 1. Motioner ställda till årsmötet

1.      Motion har inkommit om att återinföra ”Föreningarnas dag”. Motionen har kommit in för sent men behandlas som särskild

        fråga.

2.      Styrelsen meddelar att det finns en plan på att återinföra en sådan dag och återkommer med vilken dag det ska ske.

 1. Frågestund

1.      Frågan ställdes om hur många föreningar är med. Carina, gårdsföreståndaren meddelar att det är 64 medlemsföreningar.

2.      Peter Öberg rekommenderar mötesdeltagarna att gå med på någon av de guidade turer som kommer att gå av stapeln under

         våren.

 1. Avslutning 

1.      Mötesordförande tackar för deltagandet och avslutar årsmötet.

 1. Avtackning

1.      Föreningsrådets ordförande, Terje Gunnarsson tackar Björn Mickelsson för hans medverkan i styrelsen med en blomma.

2.      Presidiet tackades för fullgjort uppdrag med en blomma.

3.      Gårdsföreståndaren, Carina tackades med en blomma för sitt väl genomförda arbete och sitt stora engagemang under det  

         gångna verksamhetsåret.

 

Eva Gustafson                              Peter Öberg

Sekreterare                                  Mötes ordförande

           

Lars Bäck                                                  Björn Mickelssen

Justerare                                                  Justerare     

 

 

Farsta, 2018-04-16

Bilaga till årsmötesprotokollet för Farsta Föreningsråd för verksamhetsåret 2017

Undertecknad begär att få reservera sig mot beslutet att under årsmötet 2018-03-27 bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Vi anser att ärendet med uppsägningen av restauratören har skötts på ett inkompetent sätt vilket medför allvarliga konsekvenser för organisationen: för det första riskerar det att leda till krav på skadestånd som drabbar Föreningsrådets ekonomi och för det andra kastar det en skugga över hela Föreningsrådets skötsel. Detta hotar både organisationens ekonomi och dess rykte. Man får inte glömma att Föreningsrådet skall vara representativ för det lokala folkrörelselivet.

Undertecknad menar att detta borde varit redovisat som en punkt på årsmötet så deltagare hade haft chans att sätta sig in i ärendet.

Vi undrar över demokratiuppdraget då jag har påtalat en önskan att återinföra Föreningarnas dag under 6 juni-firandet.  En motion till årets årsmöte avvisades, med argumentet att den inte inkom i tid enligt stadgarna, vilket är en månad innan. Men det verkar ihåligt att tillämpa denna paragraf, när kallelsen till årsmötet ju gick ut först tre veckor innan mötet! Ty innan man har fått kallelsen till årsmötet vet man ju inte när regeln om en månad börjar räknas. Om man på detta sätt tillämpar formaliteter på ett godtyckligt sätt – dvs. att ibland vara strikt och ibland inte alls -  tyder det på att man vill driva en agenda som inte tål dagens ljus.

Vi anser också att föreningen revisorer har misskött sig. Om deras försvar för sitt handlande är det inte är deras uppgift att nagelfara protokoll från styrelsemötena, så kan vi inte tolka det på ett annat sätt än att man i grunden missförstått sitt uppdrag.

Ida Bengtzon                                                                                        
Vänsterpartiet-Farsta      

 

                                                                                               

                                                         

 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 22 MARS 2017

1.      Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande

Ordförande Terje Gunnarsson önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

 2.      Fråga om mötets behöriga utlysning

Mötet behörigen utlyst

3.      Anteckningar av närvarande och upprättande av röstlängd

Avprickning vid entrén, 21 röstberättigade

4.      Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 13. 

5.      Val av ordförande vid årsmötet

Till ordförande för årsmötet valdes Leif Rönngren                      

6.      Val av sekreterare vid årsmötet

Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Gustafson.

7.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet

Till justeringsmän och rösträknare vid årsmötet valdes Peter Öberg och John Pelle Pettersson

8.      Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av mötet med justeringen att 10 årsjubileum för föreningen firades i samband med 6 juni. En ytterligare justering görs kring att styrelsekonferensen hölls i november och inte i augusti.

Resultat och balansräkning gicks igenom av föreningens kassör Bo Irsten och godkändes av mötet.

Fråga angående var finansiella poster 50 053 kr kommer ifrån. Föreningens kassör berättar att det är en fond i Nordea.

 

9.      Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen gicks igenom av revisor Peter Lundberg och godkändes av mötet

10.  Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning

Verksamhetsberättelsen fastställdes

Balansräkningen fastställdes.

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas rekommendation.

12.  Förslag till budget för kommande år

Budget för 2017 gicks igenom av kassör Bo Irsten och godkändes av mötet.

Medlemsavgiften för föreningar föreslås fastställas till 200 kronor per år.

13.  Antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår 9 ledamöter för nästa verksamhetsår. Årsmötet fastställer valberedningens förslag

13a.Val av ordförande på ett år

Till ordförande för ett år valdes Terje Gunnarsson, Hyresgästföreningen, Sydost i enlighet med valberedningens förslag.

14.  Val av kassör på två år

Till kassör på två år valdes Bo Irsten, PRO i enlighet med valberedningens förslag.

15.  Val av styrelseledamöter

Till ledamöter i styrelsen valdes i enlighet med valberedningens förslag:

-          Eva Gustafson, socialdemokraterna                         1 år kvar

-          Kristina Wallentin, Brf Strandskatan                                             1 år kvar

-          Arne Fredholm, Farstamoderaterna                          1 år, Fyllnadsval

-          John Pelle Pettersson, socialdemokraterna              2 år

-          Björn Michelsen, Liberalerna                                  2 år

-          Carina Sundberg, Socialdemokraterna                    2 år           

16.  Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer och suppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag:

-          Revisor                          Nils Thor                             2 år

-          Revisor                         Hans Ravelius                     1 år kvar

-          Suppleant                      M-L Gudmundsson            1 år

-          Suppleant                      Bror Lord                            1 år           

17.  Val av valberedning

Till valberedning valdes

-          Nils Thoor

-          P-A Wearn

-          Peter Öberg                  Sammankallande         

18.  Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna

Arvode till styrelsen fastställdes till 30 000 kronor att fördelas i styrelsen

Arvode till revisorerna fastställdes till 2 000 kronor per revisor

19.  Inval av nya medlemsföreningar

a.       Som nya medlemmar i Farsta Föreningsråd valdes Olympia, Skönstavikskören och socialdemokraterna i Gubbängen – Hökarängen.

20.  Övriga ärende som av styrelse eller medlem förelagts årsmötet

Inga övriga ärenden förelåg

21.  Motioner ställda till årsmötet

Det har inte inkommit några motioner

22.  Frågestund

Fråga från Vänsterpartiet: Finns det något förslag om ”Alternativ jul” på Farsta Gård? Föreningens ordförande svarar att Några sådana förslag inte har kommit upp men styrelsen har inte heller haft tid eller ekonomiska medel att genomföra en sådan.

Föreningens ordförande berättar om styrelsens ambition att öka aktiviteten bland medlemmarna och att öka verksamheten för allmänheten på Farsta Gården.

23.  Avslutning  

Föreningens ordförande tackar avgående styrelsemedlemmarna Britta och Louise för deras engagemang och arbete med en gåva och en blomma.

Föreningens revisor blir också avtackad med en blomma och presidiet.

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar möte

 

Farsta den 4 april 2017

…………………………..                                  ………………………….

Sekreterare:  Eva Gustafsson                               Justerare:  Pelle Pettersson          

…………………………...                       

Justerare: Peter Öberg