Farsta föreningsråd

Vi är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Vi samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.
 
Farsta gård ägs av ett av Stockholms stads bolag "Stadsholmen" och hyrs av Farsta föreningsråd så att de lokala föreningarna får tillgång till samlingslokaler.
Några föreningar har även kanslilokaler här.
 
Lokalerna hyrs även ut till andra verksamheter och privatpersoner. Välkomna!
 
Kontakt med kansliet Info@farstagard.se

Föreståndare Carina Nydén
tel 08 930 930


Styrelsen för Farsta föreningsråd

Ordförande
Terje Gunnarsson
terje.gunnarson@telia.com
070-3388817
 
Kassör
Bo Irsten
bo.irsten@telia.com
070-3517996
 
Vice Ordförande
Kristina Wallentin
kristina.wallentin@gmail.com
072-2271777
 
Ledamöter

Eva Gustafson
gustafson.eva@gmail.com
070-3090917

Björn Mickelsson

bjorn.mickelson@gmail.com

070-7529549

Arne Fredholm
arne@fredholm.biz
073-3890045
 
John-Pelle Pettersson
pelle659@tele2.se

 

070-4391840

Carina Sundbäck

carina1@comhem.se

0709-556905
 

 
 

 

Ordinarie Revisorer
 
Hans Ravelius
070-560 12 81
 
Nils Thor
08-604 98 66

Suppleanter
 
Marie-Lousie Gudmundsson
070-6666100

Bror Lord
073-084 37 00                                                                                                   

 

                                                                   STADGARFÖR FARSTA FÖRENINGSGÅRD

                                                                   Antagna vid årsmötet den 23 mars 2015

                                                                                             §  1.

Farsta föreningsråd är opolitisk och religiöst obunden,vilken utgör en sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse och verka för ett mångsidigt och stimulerande kulturliv, samt söka samarbete med det lokala föreningslivet och andra organisationer inom sitt geografiska verksamhetsområde. Farsta föreningsråd skall verka för spridning av kultur, aktiviteter, anordna egna arrangemang i egen regi, stödja föreningarnas verksamhet bland barn och ungdom, samt stödja föreningar som vill anordna egna arrangemang. Främja föreningsmedverkan inom skola och i kommunal verksamhet, samt förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer föreningslivet till godo.

 

                                                                                            §  2

Medlemskap i Farsta föreningsråd erhålles efter skriftlig anmälan till Farsta föreningsråds styrelse. Vid medlemsansökan skall uppgifter lämnas om, föreningens / organisationens stadgar, uppgift om styrelse, medlemskap kan inlämnas när som helst under året, dock senast den 31 januari. Årsmötet eller medlemsmötet beslutar om medlemskap efter förslag från styrelsen.

 

                                                                                            §  3.

Medlemsorganisationer äger rätt att till Farsta föreningsråds ordinarie medlemsmöten utse två ombud samt ersättare för dessa. Uppgift om organisationens ombud och ersättare skall skriftligen vara styrelsen i Farsta föreningsråd tillhanda före den 31 januari, varje år.

 

                                                                                             §  4.

Medlemskap upphör för föreningsorganisation som ej insänt registreringsrapport eller varit representerad vid medlemsmöten eller årsmöten under en sammanhängande period av två år, eller betalt den av årsmötet bestämda medlemsavgift, efter en påminnelse.

 

                                                                                             §  5.

Närvarande ombud äger en röst. Rösträtt erhålles omedelbart efter styrelsens beslut om medlemskap. Vid möten äger enskild person rätt att närvara och har därvid yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt.

 

                                                                                              §  6

Medlemsmöten bör hållas två gånger per år, varav ett årsmöte. Kallelse till möten utsändes till medlemsorganisationernas ombud, senast 14 dagar innan mötet hålles.

 

                                                                                                                                  

                                                                                               §  7.

Farsta föreningsråds angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av tre eller högst nio ordinarie ledamöter. I styrelsen ska det finnas en ordförande, en kassör och en sekreterare.  Ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis.

 

                                                                                               §  8.

Farsta föreningsråds firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

                                                                                                                                  

                                                                                                §  9.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs två revisorer - samt två suppleanter. Revisorerna väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. Avgående revisor och suppleanter kan återväljas.

 

                                                                                                § 10.

Farsta föreningsråd räkenskaper skall föras kalenderårsvis. Bokslut skall vara verkställt senast den sista februari påföljande år. Räkenskaperna och tillhörande handlingar samt av styrelsen angiven verksamhetsberättelse jämte resultat – och balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna äger rätt att under verksamhetsåret granska Farsta föreningsråds räkenskaper och protokoll.

 

                                                                                                  § 11.

Farsta föreningsråds medel skall insättas i bank / plusgiro. Kassören är skyldig att vid ordinarie styrelse och medlemsmöten avlämna skriftlig rapport över Farsta föreningsråds ekonomiska ställning.

 

                                                                                                  § 12.

På årsmötet skall följande ärende förekomma.

 

       1.  Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande

       2.  Fråga om mötets behöriga utlysning

       3.            Anteckningar av närvarande och upprättande av röstlängd

       4.            Fastställande av dagordningen

       5.            Val av ordförande vid årsmötet                                  

       6.            Val av sekreterare vid årsmötet

       7.            Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet

       8.            Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

       9.            Revisionsberättelse

      10.           Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Förslag till budget för kommande år
 3. Val av ordförande på ett år
 4. Val av kassör på två år
 5. Val av styrelseledamöter
 6. Val av revisorer och suppleanter
 7. Val av valberedning
 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna
 9. Inval av nya medlemsföreningar
 10. Övriga ärende som av styrelse eller medlem förelagts årsmötet
 11. Motioner ställda till årsmötet
 12. Frågestund
 13. Avslutning  

                                                                  

 

                                                                                                  § 13.

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande, vilkas uppgift är att till nästkommande årsmöte föreslå Farsta föreningsråd dess förtroendemän. Valberedningen skall senast den sista februari skriftligen lämnat sitt förslag.

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                  § 14.

 

Val sker med öppen omröstning om inte sluten begärs. Valutgången bestäms genom enkel röstövervikt. Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begäres. Omröstning verkställs öppet såvida ej påyrkas att den ska ske slutet. Den mening för vilka de flesta rösterna avgivits blir Farsta föreningsråds beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

                                                                                                  § 15.

Farsta föreningsråds årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Höstmöte hålls normalt i november. Extra medlemsmöte hålls då styrelse eller revisorerna finner att omständigheterna därtill föranleder eller då minst en femtedel av Farsta föreningsråds medlemmar med uppgivet ändamål därom skriftligen till styrelsen så anhåller. Kallelse till mötet skall ske fjorton dagar före det möte, där det önskade ska behandlas.

 

                                                                                                   § 16 

Önska medlem att en viss fråga behandlas på Farsta föreningsråds möte ska skriftlig framställning därom göras till styrelsen senast en månad före det möte, när den önskas behandlad.

 

                                                                                                  § 17.

Förening kan genom Farsta föreningsråds beslut uteslutas ur Farsta föreningsråd om den skadar Farsta föreningsråd eller motarbetar dess intressen.

 

                                                                                                   §  18.

 

Farsta föreningsråd har rätt att neka bokningsförfrågan om det kan antas att detta kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts, har Farsta föreningsråd rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen.

Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.

 

                                                                                                     § 19.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelse, revisorer eller enskilda medlemmar. För ändring av Farsta föreningsråds stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. Dylikt förslag skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före det styrelsemöte, där det första gången behandlas. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet.

 

                                                                                                     § 20.

För upplösning av Farsta föreningsråd erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av på två på varandra följande ordinarie möten. Vid det senare av dessa skall på förslag av styrelsen jämväl bestämmas hur det skall förfaras med Farsta föreningsråds tillgångar.